Welcome to the OCH Online System

logo
Username
Password
  Forgot Password?

Med mit log in på OCH Online er jeg bekendt med, at de informationer der er tilgængelige ikke må bruges i salgsøjemed eller til kommercielt brug overfor telefoniabonnementer eller tredjeparter.

Den immaterielle ejendomsret til alle OCH data tilhører OCH A/S, og Kunden og dennes bruger er uberettiget til at benytte OCH data i strid med denne ejendomsret.

Ydelser købt af OCH A/S må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra OCH A/S videregives, sælges eller i øvrigt anvendes i forhold til tredjemand.

Det betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende aftale såfremt denne forpligtelse tilsidesættes af Kunden eller dennes brugere.

OCH Online er ikke designet til at håndtere opslag i det omfang en maskinel opkobling vil kunne genere. Forsøg på at tilkoble en maskine til automatisk opslag vil derfor blive betragtet, som uautoriseret brug af OCH Online og som misligholdelse af aftalen.


By logging into OCH Online I affirm that I am aware that the information available to me may not be used for the purpose of sales or other commercial use with regards to phone subscriptions or third parties.

The intellectual property rights to all OCH data belongs to OCH A/S. OCH A/S customers, and their users, are not permitted to use OCH data in violation of OCH A/S intellectual property rights.

Services bought from OCH A/S may not without prior express written consent from OCH A/S be passed on, sold or in any other way, shape or form be used in relation to a third party.

It is considered a significant breach of contract should this obligation not be adhered to by the customer and its users.

OCH Online is not designed to handle lookup requests in the order of magnitude an automated service can send these. Attempts to connect software and/or robots to automate lookup requests is not allowed and will be viewed as unauthorized use of OCH Online and breach of contract.

Version 7.2.0